Cookie- en privacybeleid

Privacy & Cookie beleid

 

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Conimex.be uitgevoerd worden.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Laatste wijziging d.d. 2020 jan 06

 

Privacy beleid

De verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerkingen die gegrond zijn op overeenkomst

Verwerkingen die gegrond zijn op toestemming

Verwerkingen die gegrond zijn op gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering, overdraagbaarheid en vergetelheid

Beperking van de verwerking

Geautomatiseerde besluitvorming

Veiligheid

Cookiebeleid

Gebruik van cookies door Conimex

Strikt noodzakelijke Cookies

Niet-noodzakelijke Cookies

In- en uitschakelen van cookies via browser

Wijzigingen in onderhavige privacy en cookie verklaring

Contact

 

Privacy beleid

 

De verwerking van persoonsgegevens

 

Wij kunnen over uw onderneming de volgende informatie verwerken, die als “persoonsgegevens” kan worden beschouwd:

 • Door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens of andere informatie die u verstrekt wanneer u zich voor onze producten of diensten aanmeldt zoals door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.
 • Informatie die ons in staat stelt u en uw gebruiksvoorkeuren op deze website te onthouden. Dit type informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer informatie hierover is te lezen in ons cookiebeleid.
 • Uw IP-adres, aan de hand waarvan wij uw belangstelling voor en bezoeken aan onze websites bijhouden.
 • Aanmeldingen die u via de website heeft gedaan voor nieuwsbrieven, e-mailupdates,  actuele handelsgegevens of economische informatie.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via conimex.be aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens bezorgt, o.m. wanneer u dealer bent bij ons, of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. De wijze waarop dit gebeurt, wordt verder omschreven in ons cookiebeleid.

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben gekregen of in geval van de mededeling van deze gegevens aan onze externe technische dienstverleners voor de goede werking van onze website.

 

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Alvorens de doeleinden van verwerking in detail te bespreken, kunnen we algemeen vermelden dat we uw gegevens verwerken om:

 • Producten en diensten aan te bieden, contact met u te onderhouden en vragen te beantwoorden
 • Onze producten en diensten te optimaliseren, voor (direct) marketing en marktonderzoek
 • Administratie te verzorgen

 

De redenen waarom we die gegevens verwerken zijn gebaseerd op:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Ons gerechtvaardigd belang.

Indien er andere redenen zijn om uw gegevens te verwerken die niet in dit beleid opgenomen werden, dan zullen wij een update doorvoeren van ons privacy- en cookie beleid.

 

Verwerkingen die gegrond zijn op overeenkomst

 

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen.  Met andere woorden wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het treffen van maatregelen om uw (persoons)gegevens bij aanmelding op uw account van de website te verifiëren, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • De controle van de hoedanigheid van “onderneming”, m.n. controle van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming;
 • De technische administratie van onze website en -shop, alsook het beheer van onze klantenadministratie;
 • Het overgaan tot de levering en facturatie van de producten aangeboden via onze webshop of via een andere weg.

 

Verwerkingen die gegrond zijn op toestemming

 

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag, klacht of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch;
 • Het sturen van een nieuwbrief;
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
 • Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

De toestemming die aan ons werd verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met bewijs van uw identiteit of door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief. 

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de reeds gebeurde verwerkingen op basis van uw verkregen toestemming.

 

Verwerkingen die gegrond zijn op gerechtvaardigd belang

 

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, voor volgende doeleinden:

 • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
 • Aanbiedingen sturen via social mediaplatformen waarbij wij onze merken promoten;
 • De controle van de hoedanigheid van “onderneming”;
 • De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming;
 • Technische ondersteuning voor de goede werking van de website- en shop;
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website en -shop;
 • Informatie verzamelen en analyseren op promotie-activiteiten en evenementen in het kader van marketing;
 • Uw interesse en onze mogelijkheden om met u zaken te doen te analyseren (prospectie).

 

De persoonsgegevens die wij voor marketingdoeleinden verkrijgen zijn voornamelijk door uzelf verstrekt. In andere gevallen kunnen wij voor uw persoonsgegevens putten uit verschillende, hieronder genoemde bronnen.

 • Partijen die ons naar u verwijzen of waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen.
 • Derden die door ons zijn ingeschakeld in het kader van onze marketingactiviteiten.
 • Internet (inclusief social media), voor zover toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken.

 • Bij inschrijving op onze nieuwsbrief bewaren we uw persoonsgegevens zolang u wenst deze te ontvangen.  Indien u zich uitschrijft op onze nieuwbrief, worden u gegevens uit onze databank verwijderd.
 • De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op een vraag ingediend via het invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail worden bij niet klanten maximaal 1 jaar bewaard na het versturen van het bericht.  Bij een klantenrelatie worden deze mails bewaard zolang er een klantenrelatie is.

 

Uw rechten

 

U kan onderstaande rechten uitoefen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te sturen met een aanvullende verklaring.  Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en overeenkomstig de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming behandelen.

U kunt daarnaast ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens via deze link.

 

Recht van inzage, verbetering, overdraagbaarheid en vergetelheid

 

Als betrokkene beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.  U beschikt over het recht om een verzoek in te dienen over:

 • Het recht op inzage van de persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden;
 • Het recht om uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verbeteren van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of overeenkomst. 
 • Het recht op vergetelheid

 

 

 

Beperking van de verwerking

 

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten of de verwerking onrechtmatig is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit gebaseerd is op uw toestemming.

 

Veiligheid

 

Wij hechten eraan dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de informatie die wij verzamelen en verwerken.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

 

 

Cookiebeleid

 

Gebruik van cookies door Conimex

 

Wanneer u Conimex bezoekt verzamelen we standaardgegevens over internetbezoek en informatie over de gedragspatronen van onze bezoekers. 

We doen dit bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers welke delen van de website bezoeken. Deze informatie verzamelen we op zo'n manier dat de persoonlijke identiteit van de bezoeker niet kan worden vastgesteld. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen.

De data die we op deze site verzamelen, zullen we niet linken aan andere informatiebronnen waardoor we mogelijk achter de identiteit van de bezoeker zouden kunnen komen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. We zullen in een dergelijk geval duidelijk vermelden dát we informatie verzamelen en wat we daarmee beogen te doen.

Onderstaande tabellen lichten het gebruik van de cookies op onze websites nader toe.

 

Strikt noodzakelijke Cookies

 

Strikt noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website, zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen aan een webserver over een aantal computers), en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

 

Cookie

Type

Duur

Omschrijving

csrfToken

Eerste partij

Sessie

Voorkomt cross-site Request Forgery aanvallen van de website. Deze werd door de webserver geplaatst om de beveiliging van de website te garanderen.

SID

YouTube

1 jaar

Dit is een veel voorkomende cookienaam, maar waar het wordt gevonden als een sessiecookie, wordt het waarschijnlijk gebruikt voor het beheer van de sessiestatus.

 

 

Niet-noodzakelijke Cookies

 

Niet-noodzakelijke cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van Conimex.be en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

Verschillende type kunnen onderscheiden worden

Functionele cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Conimex.be is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren bij meerdere bezoeken aan de site.

 

Performante cookies geven weer hoe u Conimex.be gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van Conimex.be gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

 

Via advertising cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel Conimex.be inzicht in de campagneprestaties.

Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan. Deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van sociaalnetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

Indien sociaalnetwerksites via Conimex.be deze cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, heeft Conimex.be geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen.  Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacy verklaringen van de sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen op elk moment door de sociaalnetwerksites gewijzigd kunnen worden.

 

Cookie

Type

Duur

Omschrijving

Functionele Cookies

locale

Eerste partij

1 jaar

Deze cookie bepaalt de taalvoorkeur en locatie-instellingen van de bezoeker.  Zo kan de website zelf de relevante content weergeven die van toepassing is voor de bezoeker.

Performantie Cookies

Collect

Google Analytics

sessie

Via deze cookies krijgt conimex.be onder meer informatie over het aantal (unieke) bezoekers, de bezoekerssessies, hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanaal (sociale media, zoekrobots etc.) conimex.be werd bereikt. Google Analytics geeft vervolgens inzicht in deze data aan de hand van een analyserapport. Lees hier het privacybeleid van Google.

_ga

Eerste partij

2 jaar

Wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden

_gat

Eerste partij

1 dag

Wordt gebruikt om throttle request rate. 

_gid

Eerste partij

1 dag

Maakt een uniek ID aan dat gebruikt wordt om statistische data te generen over hoe de website gebruikt wordt

Advertising

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

5 maand

YouTube, een website voor het plaatsen en het delen van video’s, gebruikt cookies om data te verzamelen van individuele bezoekers en om na te gaan welke functies of voorkeuren door bepaalde gebruikers werden geselecteerd. Lees hier het privacybeleid van YouTube.

SSID

YouTube

Sessie

Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.

SIDCC

YouTube

2 jaar

Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.

_secure-SSID

YouTube

8 maand

Beveiliging van bovenstaand cookie

PREF

YouTube

2 jaar

Deze cookie slaat uw voorkeuren en overige informatie op, met name de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u wilt weergeven op uw pagina en of u al dan niet Google’s SafeSearch-filter wilt inschakelen

HSID

YouTube

Sessie

Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om een ​​profiel op te stellen van de interesses van de bezoeker van de website en relevante advertenties weer te geven op andere sites.

_secure-HSID

YouTube

8 maand

Beveiliging van bovenstaand cookie

CONSENT

YouTube

18 jaar

Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.

APISID

YouTube

2 jaar

Deze DoubleClick-cookie wordt meestal door de site geplaatst door advertentiepartners en door hen gebruikt om een ​​profiel op te bouwen van de interesses van de bezoeker van de website en relevante advertenties op andere sites te tonen. Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren.

_secure-APISID

YouTube

8 maand

Beveiliging van bovenstaand cookie

_secure-3PSID

YouTube

32 maand

-

_secure-3PAPISID

YouTube

32 maand

Beveiligde cookie om relevantere advertenties aan te bieden

 

In- en uitschakelen van cookies via browser

 

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser:

 

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat Conimex.be niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan Conimex.be.

 

Wijzigingen in onderhavige privacy en cookie verklaring

 

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contact

 

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen:

 • Conimex bvba

Kortrijkstraat 212

BE - 8550 Zwevegem

Tel: +32 56 35 50 78

info@conimex.be